ინდივიდუალური იურიდიული მომსახურება

მზად ვართ დაგეხმაროთ ნებისმიერ სფეროში!
ინდივიდუალური იურიდიული მომსახურება
იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო

რას გთავაზობთ ?

იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო გთავაზობთ კორპორაციულ და ინდივიდუალურ იურიდიულ
მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დარგებში. მომსახურების
ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული.

სისხლის სამართალი

სისხლის სამართალი სისხლის სამართლის საქმეზე კონსულტაცია და სტრატეგიის შემუშავება დაცვის მხარის წარმომადგენლობა საგამოძიებო ორგანოებსა და სამივე ინსტანციის სასამართლოში მტკიცებულებათა მოპოვება…

სააღსრულებო სამართალი:

სააღსრულებო სამართალი: მხარის ინტერესების დაცვა სააღსრულებო წარმოებაში მხარის ინტერესების დაცვა ფაქტების კონსტატაციისას მხარის ინტერესების დაცვა ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ…

სამშენებლო სამართალი:

სამშენებლო სამართალი:     მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება   განცხადების შეტანა მშენებლობის ნებართვის მოპოვების მიზნით   სამშენებლო ნებართვის…

სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი:

სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი:     სატენდერო პირობების ანალიზი   სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის მიზნით საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებასა და შედგენაში მხარდაჭერა  …

საგადასახადო სამართალი:

საგადასახადო სამართალი:     გადასახადის გადამხდელის ინტერესების დაცვა შემოსავლების სამსახურისა და დავების განხილვის საბჭოში   საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მოპოვების მიზნით…

შრომის უსაფრთხოება:

შრომის უსაფრთხოება:     დამსაქმებლის ინტერესების დაცვა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და შრომითი უფლებების ინსპექტირების პროცესში   შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენაში…

ბინადრობის ნებართვა და მოქალაქეობა:

ბინადრობის ნებართვა და მოქალაქეობა:     მოქალაქეობის/შესაბამისი კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოპოვების მიზნით საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებასა და შედგენაში მხარდაჭერა   მხარის…

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები     მხარის ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას   ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრება მზად ვართ…

პრივატიზაცია, ლეგალიზაცია, საკუთრების უფლების აღიარება:

პრივატიზაცია, ლეგალიზაცია, საკუთრების უფლების აღიარება:     უძრავი ქონების პრივატიცაზიისთვის/სარგებლობის უფლებით მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება და წარდგენა, შესაბამისი ხელშეკრულების რევიზია…

წარმომადგენლობა

წარმომადგენლობა     განცხადების, სარჩელის, შესაგებლისა და სხვა საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენა   სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა მზად ვართ დაგეხმაროთ…

სახელშეკრულებო სამართალი:

» საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა » წარმომადგენლობა საავტორო უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციასთან, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“, ნებისმიერ…

სამეწარმეო სამართალი:

სამეწარმეო სამართალი:     სადამფუძნებლო შეთანხმების, წესდების, საერთო კრების გადაწყვეტილების, სასამსახურო ხელშეკრულების, სხვა დოკუმენტების შედგენა და რევიზია   ინდივიდუალური მეწარმის,…

სანივთო სამართალი:

სანივთო სამართალი:     უძრავი ქონების შეძენისა და გასხვისების, სარგებლობის უფლებით გაცემისა და მიღების, ვალდებულებით დატვირთვის შესახებ გარიგებების შედგენა და…

შრომის სამართალი:

სამეწარმეო სამართალი:     ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების შედგენა და რევიზია   ორგანიზაციული დოკუმენტაციის (შინაგანაწესი, ბრძანებები, პოლიტიკის დოკუმენტები,…

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი:

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი::     საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა   წარმომადგენლობა საავტორო უფლებათა კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციასთან, ინტელექტუალური საკუთრების…

გაკოტრების სამართალი:

გაკოტრების სამართალი:     მხარის ინტერესების დაცვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში მზად ვართ დაგეხმაროთ 593 507 970 24/7 დაგვიკავშირდით რატომ ჩვენ…

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი:

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი:     საქორწინო კონტრაქტის შედგენა და რევიზია   განქორწინების საქმის წარმოება   მეუღლეთა ქონების გაყოფა მზად…
Chat
გჭირდება ადვოკატის დახმარება?

დაგვიკავშირდით დღესვე

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.